Adria Mobil och miljön

Om Adria

Adria Mobil och miljön

Vi är medvetna om att upprätthållandet av en sund och trygg livsmiljö är en viktig förutsättning för utvecklingen av vår verksamhet - tillverkning och marknadsföring av miljövänliga produkter. Det är vår rättighet och skyldighet, samt vårt ansvar, att göra det möjligt för nuvarande och kommande generationer att leva i en hälsosam miljö utan föroreningar. Adria-Mobil d.o.o. strävar efter att vara ett miljövänligt företag. Företagsledningen förbinder sig därför att uppfylla kraven i SIST EN ISO 14001: 2005-standarden, uppfylla kraven i Republiken Sloveniens och Europeiska unionens tillämpliga lagstiftning samt andra krav som antagits av företaget.

Vi förbinder oss att fortsatt:

 • inkludera ekologi i vår utvecklingsstrategi såväl som i våra årliga planer tillsammans med planerade åtgärder, medel, chefer, verksamhetsoperatörer och tidsfrister för att kontinuerligt minska den negativa påverkan av vår miljö,
 • identifiera och övervaka miljöfaktorer, mäta miljöindikatorer och vidta lämpliga åtgärder vid eventuella avvikelser,
 • säkerställa en kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet,
 • minska mängden genererat avfall och säkerställa återvinning genom separat insamling av avfall,
 • sträva efter en rationell användning av energiprodukter och vatten,
 • genomföra lämpliga miljöskyddsåtgärder och öka medarbetarnas medvetenhet om vårt ansvar gentemot arbets- och allmän miljö,
 • samarbeta med intresserade interna och externa kunder,
 • diskutera miljöfrågor tillsammans med våra leverantörer och återförsäljare,
 • periodiskt informera våra anställda om resultaten av miljöbedömningarna,
 • begränsa användningen av miljöskadliga ämnen,
 • genomföra och stödja forskning om minskning av negativ miljöpåverkan relaterad till vårt företag, och
 • informera alla personer (inklusive juridiska personer) som arbetar för företaget, eller i vårt namn, om vår miljöpolitik.

Denna miljöpolicy är ett öppet dokument som är tillgängligt för allmänheten.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Sonja Gole, BSc (Econ)
VD